Sinergi dalam pengauditan: Mengoptimumkan pematuhan dalam organisasi

Sinergi dalam pengauditan: Mengoptimumkan pematuhan dalam organisasi

Kemajuan dalam teknologi, globalisasi, dan tuntutan kecekapan telah membawa kepada perkembangan dan kemajuan infrastruktur dan operasi korporat. Dalam landskap yang semakin berkembang, bukan hanya aspek fizikal seperti bangunan dan teknologi yang memerlukan perhatian, tetapi juga sistem, proses, dan dasar-dasar yang mendukung kelancaran operasi perniagaan.

Untuk memastikan organisasi membina infrastruktur dan operasi dengan cara yang paling efektif, adalah penting untuk mengenal pasti kelemahan, penilaian risiko, dan mengurangkan ketidakpatuhan. Salah satu komponen asas untuk mewujudkan rangka kerja pematuhan yang teguh ialah perangkuman audit sebagai salah satu tindakan penting.

Audit adalah pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh seorang juruaudit, merangkumi pelbagai aktiviti butiran perbelanjaan dan melibatkan pemeriksaan fizikal ke atas ketersediaan alatan, bahan, dan perkhidmatan. Pelaksanaan sistem audit memastikan semua jabatan mematuhi prosedur pencatatan transaksi yang didokumenkan.

Encik Buntoro, seorang Inspektor di Inspektorat Agensi Penguasaan Kewangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, menekankan kepentingan menjalankan audit dalaman dan luaran untuk mengekalkan akauntabiliti dalam semua aspek organisasi. Ini terpakai kepada kedua-dua sektor kerajaan dan perniagaan, dengan tujuan memastikan integriti, ketelusan, dan kelestarian jangka panjang. 

Peranan audit dalaman dalam organisasi

Dalam struktur organisasi kerajaan, BPKP berfungsi sebagai juruaudit dalaman yang bertanggungjawab menjalankan audit dalam kerajaan. Di sisi lain, Badan Audit Negara (BAN) bertugas menjalankan audit luaran, dengan fokus khusus pada pemeriksaan semua aspek kewangan kerajaan.

Selain organisasi kerajaan, adalah penting bagi syarikat untuk menubuhkan proses audit dalaman yang kukuh. Peranan audit dalaman adalah pelbagai, dengan objektif utama menilai keberkesanan kawalan dalaman, memastikan pematuhan terhadap dasar dan prosedur, serta menilai kecekapan operasi. Juruaudit dalaman juga memainkan peranan penting dalam mengenal pasti risiko berpotensi, memberikan cadangan penambahbaikan, dan mempromosikan operasi yang cekap dan lestari.

Untuk menjalankan tanggungjawab mereka, juruaudit dalaman perlu mempunyai pemahaman menyeluruh tentang operasi syarikat dan persekitarannya. Mereka boleh menjalankan audit secara berterusan atau mengikut jadual yang telah ditetapkan, yang disesuaikan dengan keperluan dan keutamaan spesifik organisasi.

Kerjasama dengan pengurusan adalah penting bagi juruaudit dalaman, kerana mereka bekerja rapat untuk memperkukuh sistem kawalan dalaman. Mereka mempunyai akses terhadap semua bahagian organisasi, membolehkan mereka untuk memudahkan proses audit dengan berkesan. 

Kepentingan bekerjasama dengan juruaudit luar

Walaupun memiliki juruaudit dalaman adalah penting, ia mungkin tidak mencukupi untuk mengawal potensi penipuan secara berkesan.

Oleh itu, melibatkan juruaudit luar memberikan perspektif yang tidak berat sebelah, bebas daripada konflik kepentingan dalaman. Juruaudit luar mempunyai pengetahuan terkini tentang peraturan dan pengalaman yang luas dalam menjalankan audit di pelbagai industri, menjadikan mereka sumber yang berharga bagi organisasi pelanggan.

Peranan seorang juruaudit luar termasuk menilai keberkesanan kawalan dalaman, mengesahkan ketepatan laporan kewangan, dan memastikan pematuhan terhadap dasar dan prosedur. Dengan bekerja bersama juruaudit dalaman, mereka dapat mengenal pasti dan mencegah penipuan yang mungkin tidak disedari secara dalaman.

Selain itu, kehadiran juruaudit luar memberi mesej yang kuat kepada pekerja dan pihak berkepentingan bahawa syarikat komited untuk meminimumkan risiko penipuan dan menegakkan integriti. Organisasi boleh melibatkan firma pihak ketiga untuk menjalankan audit dalam operasi mereka.

Melalui kerjasama antara usaha audit dalaman dan luaran, organisasi dapat mewujudkan sistem pemantauan yang kukuh dan meningkatkan pematuhan terhadap standard dan dasar yang berkaitan. Kerjasama ini menjadi penting dalam menghadapi cabaran penipuan yang rumit dan serius, kerana ia membantu menegakkan integriti korporat dan mengurangkan risiko aktiviti penipuan.

Share this post: