Syarat Perkhidmatan

SYARAT PERKHIDMATAN INTEGRITY MALAYSIA

1. Syarat

Dengan mengakses tapak web di https://integrity-malaysia.com/, anda bersetuju untuk mematuhi syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.

2. Lesen Penggunaan

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan ( maklumat atau perisian ) di Laman web Integrity Malaysia untuk peribadi, paparan sementara bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
  1. mengubah atau menyalin bahan;
  2. gunakan bahan untuk tujuan komersial, atau sebarang paparan awam ( komersial atau bukan komersial );
  3. cuba menguraikan atau merekayasa terbalik sebarang perisian yang terdapat di Laman web Integrity Malaysia;
  4. membuang sebarang hak cipta atau notasi hak milik lain dari bahan; atau
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau “ cermin ” bahan pada pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan mungkin ditamatkan oleh Integrity Malaysia pada bila-bila masa. Setelah menamatkan tontonan anda terhadap bahan-bahan ini atau selepas penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda, sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di Laman web Integrity Malaysia disediakan atas dasar ‘seadanya’. Integrity Malaysia tidak memberi jaminan, yang dinyatakan atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pelanggaran hak harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Tambahan pula, Integrity Malaysia tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dipautkan ke laman web ini.

4. Batasan

Integrity Malaysia atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan gangguan perniagaan ) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan di laman web Integrity Malaysia, walaupun Integrity Malaysia atau Perwakilan yang diberi kuasa oleh Integrity Malaysia telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut.

Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, batasan-batasan ini mungkin tidak dikenakan kepada anda.

5. Ketetapan Bahan-Bahan

Bahan-bahan yang terdapat di Laman Web Integrity Malaysia boleh merangkumi teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. Integrity Malaysia tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau semasa. Integrity Malaysia boleh membuat perubahan pada bahan-bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, Integrity Malaysia tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. Pautan

Integrity Malaysia tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman webnya dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan oleh Integrity Malaysia. Penggunaan mana-mana laman web yang dipaut itu adalah pada risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Integrity Malaysia boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa bagi syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Mengawal

Terma dan syarat ini dikawal oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif mahkamah di Negeri atau lokasi tersebut.